• Činnosť
 • Misie
 • Kalendár akcií
 • Kontakty
 • Stanovy
 • Členstvo
 • Fotogaléria
 • Podporte nás
 • Stanovy Karpatského ochranárskeho združenia altruistov

  1. Základné ustanovenia

  1. Karpatské ochranárske združenie altruistov - KOZA je dobrovoľným združením ľudí, ktorí sa svojou činnosťou usilujú o konkrétnu pomoc prírode.
  2. Poslaním KOZA je starostlivosť o chránené územia, prípadne chránené a existenčne ohrozené druhy. Za jednu z najdôležitejších úloh pokladajú členovia KOZA environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktoré vykonávajú medzi mládežou a miestnym obyvateľstvom predovšetkým praktickou činnosťou na pracovných akciách a propagačnými akciami.
  3. Získané finančné prostriedky chce KOZA venovať na ďalšiu ochranársku činnosť, environmentálnu výchovu a vzdelávanie, vedecký výskum a podporu takých foriem hospodárenia, ktoré zachovávajú druhové bohatstvo živej prírody.
  4. Sídlom organizácie je Trenčín, Švermova 5, PSČ 911 01.

  2. Organizačná štruktúra

  1. Najvyšším orgánom združenia je členské zhromaždenie. Členské zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia. Členské zhromaždenie schvaľuje stanovy združenia alebo ich zmeny a doplnky, volí a odvoláva členov predsedníctva, hospodára a revíznu komisiu, schvaľuje výročnú správu a plán činnosti, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, rozhoduje o zániku združenia. Členské zhromaždenie je podľa potreby zvolávané predsedníctvom, alebo sa schádza v zmysle vopred schváleného harmonogramu, najmenej však jedenkrát do roka. Je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  2. Predsedníctvo má troch členov. Členovia predsedníctva sú volení z radov členov členským zhromaždením. Členovia predsedníctva majú právo konať v mene združenia a podpisovať samostatne.
  3. Hospodár má právo disponovať účtami združenia. Vedie účtovníctvo a evidenciu majetku združenia.
  4. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskému zhromaždeniu. Revízna komisia má troch členov, ktorí sú volení z radov členov členským zhromaždením. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve. Revízna komisia sa schádza najmenej jedenkrát ročne a je uznášania schopná, ak sú prítomní najmenej dvaja jej členovia. Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky, kontroluje dodržiavanie stanov.
  5. Všetky funkcie v združení sú čestné a vykonávajú sa bez nároku na odmenu.
  6. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

  3. Členstvo

  1. Členstvo v združení je dobrovoľné. O prijatí za člena rozhoduje členské zhromaždenie.
  2. Členstvo v združení zaniká automaticky tomu, kto sa rok aktívne nezúčastňuje na činnosti. V prípade objektívnych príčin sa členstvo neruší, ale iba pozastavuje na dobu ich trvania a na túto dobu člen stráca práva riadneho člena. O pozastavení členstva rozhoduje členské zhromaždenie na základe žiadosti člena. Vylúčenie člena je možné pri hrubom porušení stanov a pri činnosti hrubo poškodzujúcej záujmy ochrany prírody. O vylúčení člena rozhoduje členské zhromaždenie.
  3. Členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a aktívne prispievať k napĺňaniu poslania združenia.
  4. Členovia majú právo byť informovaní o činnosti združenia, zúčastňovať sa na aktivitách združenia, zúčastňovať sa a hlasovať na členských zhromaždeniach, navrhovať kandidátov alebo byť volení do orgánov združenia.
  5. Členovia neplatia členské príspevky.

  4. Hospodárenie organizácie

  1. Zdrojom príjmov organizácie sú dotácie, granty, dobrovoľné príspevky, sponzorské príspevky, dary, výnosy z majetku a ďalšie zdroje v súlade s právnymi predpismi.
  2. Hospodárenie organizácie sa riadi platnými právnymi predpismi.
  3. Za finančné a hmotné škody pri akciách zodpovedá celá organizácia nerozdielne.
  4. Organizácia môže zamestnať pracovníkov na uskutočňovanie dlhodobejších aktivít a projektov, ak je to nevyhnutné. Zamestnanie pracovníkov schvaľuje členské zhromaždenie, ktorému zodpovedajú za plnenie úloh. Preberanie prác vykonávajú členovia predsedníctva.
  5. Pri zániku organizácie jej majetok nesmie byť rozdelený jednotlivým členom. O spôsobe vysporiadania majetku rozhodne členské zhromaždenie.

  5. Prechodné ustanovenia

  1. Členovia základných organizácií sa dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov stávajú členmi KOZA.

  6. Záverečné ustanovenia

  1. Pôvodné znenie stanov schválilo zakladajúce zhromaždenie dňa 18. 01. 1992.
  2. Na sneme konanom dňa 31. 02. 1999 boli vykonané v poradí prvé zmeny stanov.
  3. Na sneme konanom dňa 27. 09. 2007 boli vykonané v poradí druhé zmeny stanov.
  4. Zmeny stanov nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy združenia registrované na MV SR dňa 24. 11. 1999 pod č. VVS/1-900/90-5486-1 v znení neskorších predpisov.